Certifikáty

Certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009

Spoločnosť MATERASSO Slovakia, s. r. o. už viac ako 10 rokov dodržiava pravidlá systému manažérstva kvality v oblasti vývoja, výroby a predaja matracov, detských matracov, paplónov, posteľných prikrývok, vankúšov ako aj výroby a predaja postelí a posteľných roštov. A to všetko v zmysle požiadaviek zákazníkov, vývoja trhu a nových trendov materiálov a zdravého spánku, ISO 9001, právnych a iných požiadaviek.

Politika kvality:

– trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality v organizácii
– kvalitné vyhotovenie a poskytovanie produktov (matracov, doplnkov a služieb v oblasti predaja, servisu a poradenstva zdravého spánku), zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám zákazníkov, vrcholového manažmentu ako aj technickým a právnym predpisom v požadovanom čase a nákladoch. Snažíme sa o sústavné vyhľadávanie, vytvorenie a udržiavanie vzájomne výhodných dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktorí kladú dôraz na kvalitu
– na základe dokonalého poznania terajších a kvalifikovaného odhadu budúcich potrieb našich priamych i nepriamych zákazníkov vyberáme z nášho portfólia vhodné výrobky a kombinujeme ich so službami tak, aby sme zákazníkom poskytli komplexné inovatívne riešenia s pridanou hodnotou v kvalite, za ktorú je zákazník pripravený zaplatiť zodpovedajúcu cenu
– jasne deklarujeme ciele spoločnosti v záujme ich napĺňania, kde manažment systematicky podporuje existenciu zdravého, bezpečného a efektívneho prostredia, opierajúceho sa o osobnú angažovanosť každého jedného pracovníka. Pravidelne vytvárame potrebné zdroje v oblasti ľudského potenciálu (kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov), infraštruktúry (budovy, pracovný priestor a súvisiace vybavenie, pracovné zariadenie a podporné služby) a pracovné prostredie.
– zvyšovanie stabilizácie manažérstva interných a externých procesov. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadime tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci
– eliminácia a monitoring nezhôd (nekvalita, chyby, nedostatky, duplicita, nepodarky, reklamácie, sťažnosti zákazníkov a pod.) v oblasti systémových a technických procesoch realizácie a poskytovania produktu
– identifikovanie, sledovanie a plnenie zhody s právnymi a inými požiadavkami organizácie
– sústavné napredovanie organizácie pri uspokojovaní potrieb zákazníka a upevnenia si postavenia na danom trhu podnikania ako aj v implementácii nových trendov v oblasti technológie, manažérstva kvality vo vývoji, výrobe a predaji textilných výrobkov

Veríme, že najvyšším úspechom sú spokojní zákazníci, a preto chceme zvyšovať kvalitu našich produktov a potrieb súčasných a budúcich zákazníkov. Spokojný zákazník je zárukou prosperujúcej organizácie.

Certifikát č. 08 0403 T/ITC/a

Certifikát, vydaný Certifikačným orgánom pre výrobky Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) so sídlom v Zlíne (ČR), potvrdzuje, že matrace

  1. Prezident kokos
  2. Sultán hydrolatex plus
  3. Sultán latex
  4. Premier termopur
  5. Soyacell
  1. Prezident royal
  2. Viscogreen
  3. Natur biogreen
  4. Admirál bio hydrolatex
  5. Admirál bio-ex latex

spĺňajú základné požiadavky Smernice Rady č. 93/42/EHS zo dňa 14. júna o zdravotníckych pomôckach a príslušných európskych harmonizovaných noriem.

Slovak Gold 2002

V júli 2002 bol spoločnosti Materasso, s. r. o. ako prvému výrobcovi matracov na Slovensku udelený certifikát SLOVAK GOLD N° 21/2002 za dva výrobky, a to novinku matrac Premiér bio luxus a matrac Adamirál bio-ex latex excellent.

Testy a skúšky na vyrábané matrace

Materiály používané na výrobu matracov sú dodávané od vybraných výrobcov z Čiech, Rakúska, Nemecka, Talianska a Slovenska.

Jednotlivé materiály používané na výrobu matracov boli testované z hľadiska:
– hygienicko-toxikologického v Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave
– chemického obsahu formaldehydu, ľahkých kovov a pH vodného výluhu v skúšobnom laboratóriu VÚTCH - CHEMITEX v Žiline

Pružinový matrac ako celok bol testovaný z hľadiska:
– mechanických vlastností (počiatočná mäkkosť, celková deformácia a trvanlivosť po dynamickom namáhaní
– úniku formaldehydu v štátnej skušobni LIGNOTESTING v Bratislave v procese schvaľovania a certifikovania kvality výrobku
– ortopedických vlastností na I. Ortopedickej klinike LFUK-FN v Bratislave

Testovanie matracov z hľadiska antialergického, ortopedického, dĺžky a kvality spánku a celkovej spokojnosti pacientov v Odbornom liečebnom ústave Nitra Zobor a Odbornom liečebnom ústave respiračných chorôb Nový Smokovec. Expertný klinický posudok od uvedených ústavov celkovo hodnotí pozitívny vplyv testovaných matracov na sledované hľadiská. Na základe jednotlivých skúšok a ích posúdení bolo vydané rozhodnutie z Ministerstva zdravotníctva – Hlavný hygienik Slovenskej republiky o odporúčaní výrobku a súhlase používania názvu na výrobku "Zdravotný pružinový matrac".

Facebook

Youtube